Potato Gnocchi

Tomato Sauce $13.95

With Fresh Mozzarella & Basil

Alfredo Sauce $12.95

Made fresh to order

Pink Cream Sauce $12.95

Alfredo & Tomato sauce mixed