Potato Gnocchi

Tomato Sauce $14.95

With Fresh Mozzarella & Basil

Alfredo Sauce $13.95

Made fresh to order

Pink Cream Sauce $13.95

Alfredo & Tomato sauce mixed